English

Mae’r Heddlu wedi eich gwahodd i gymryd rhan mewn cwrs cenedlaethol ailhyfforddi gyrwyr sydd wedi troseddu.

Gallwch fynychu’r cwrs hwn yn unrhyw un o’r canolfannau sy’n ei gynnig – nid oes rhaid i chi ddychwelyd i’r man ble ddigwyddodd y trosedd.

Gallwch ddefnyddio’r wefan hon i weld rhestr o ddarparwyr sydd wedi’u cymeradwyo i gyflwyno’r cwrs dan y trefniadau cydweithio cenedlaethol.

RHYBUDD

Cyfeiriwch at yr ohebiaeth a anfonwyd atoch gan, neu ar ran, yr Heddlu.

Eich cyfrifoldeb chi yw trefnu lle ar gwrs a’i fynychu cyn y dyddiad terfynol a nodir ar eich Cynnig o Gwrs. Drwy dderbyn y cynnig byddwch hefyd yn rhoi caniatâd i’r heddlu gadw eich manylion ar gronfa ddata sy’n cynnwys manylion pawb sydd wedi mynychu cwrs o’r fath dros gyfnod o 6 blynedd. Gwneir hyn fel y gellir gweld dros y tair blynedd nesaf a ydych yn gymwys i fynychu cwrs o’r fath eto ac i werthuso canlyniadau’r cynllun wedi hynny.

Mae’r llythyr sy’n cynnig cwrs yn dweud sut y bydd eich data personol yn cael ei brosesu. Mae hyn yn cydymffurfio â gofynion Deddf Diogelu Data 1998, ewch i www.gov.uk/data-protection/the-data-protection-act

Drwy ddefnyddio’r adnodd hwn ar y we rydych wedi cytuno i gwcis gael eu gosod ar eich cyfrifiadur neu eich dyfais symudol. Er mwyn dod i wybod mwy am y defnydd o gwcis, gweler ein polisi cwcis.


Neges System

Internet Explorer Users
If you encounter problems using this website in the Internet Explorer browser, please enable 'Compatibility View'.

To do this:
1. Locate the Compatibility View button compatability mode in the browser Address Bar at the top of this page.
site header
2. Click on the button to enable Compatibility View.
3. If you continue to experience problems, please use the contact details in the Course Offer letter you received to obtain further assistance.